गृह » प्रदेश सरकारको लागि ९८ कानुन पहिचान
समाचार समाज

प्रदेश सरकारको लागि ९८ कानुन पहिचान

k|b]z–# sf] a}7s z'? k|b]z g+ # sf] klxnf] k|b]z;efsf] a}7s laxLaf/ x}6f}F8fdf z'? x'Fb} . t:jL/ M gjLg kf}8]n, /f;;

अमृत चिमरिया
हेटौंडा । ३ नम्बर प्रदेश सरकारको लागि ९८ वटा कानुनको पहिचान गरिएको छ ।
३ नम्बर प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पहिचान भएका ९८ कानुन सुचिकृत गरेको जनाएको छ । प्रदेश सरकारले धेरै काम गर्न नसकेको बताउ“दै आएको छ । कानुन अभावको कारण प्रदेश सरकारको लागि आवश्यक पर्ने संवेदनशील अधिकार तथा कर्तव्यसमेत पूरा हुन सकेको छैन । ३ नम्बर प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को लागि मात्रै १६ वटा कानुन पहिचान भएका छन् ।
मुख्यमन्त्रीको कार्यालयको लागि पहिचान गरिएका नया“ कानुनहरुमा ११ वटा प्राथमिकताको पहिलो नम्बरमा परेका छन् भने ५ वटा दोस्रो नम्बरमा परेका हुन् । स्थानीयस्तरका न्यायिक निकाय स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी, प्रदेशस्तरीय सुरक्षा व्यवहार, प्रदेश निजामति किताबखाना स्थापना सम्बन्धी, प्रदेशस्तरीय लोकसेवा आयोग, मुख्य न्यायधिवक्ताको सेवा सुविधालगायतका रहेका छन् ।
त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको लागि आवश्यक १७ वटा नया“ कानुन पहिचान भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । आन्तरिक मामिलाको लागि पहिचान भएका कानुनमध्ये १० वटा प्राथमिकताको पहिलो नम्बरमा परेका छन् भने ७ वटा प्राथमिकताको दोस्रो नम्बरमा परेका हुन् । प्रदेशस्तरका रेडियो, टेलिभिजन, व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन, सूचनाको हकसम्बन्धी प्रादेशिक कानुन, अनलाइन मिडिया र अन्य प्रविधिको सञ्चार माध्यम सञ्चालन एवम् नियमनलगायतका कानुन पहिलो प्राथमिकता परे पनि प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी कानुन, प्रदेश प्रशासनसँग सम्बन्धित कानुन प्राथमिकतमा पर्न सकेको छैन । पहिचान भएका आवश्यक नया“ कानुनहरुको विधेयकको रुपमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेशसभामा पेस हुनेछ उक्त विधेयक प्रदेशसभाबाट पास भई प्रदेश प्रमुखले प्रमाणिकरण गरे पश्चात कानुन लागू हुनेछ ।

Comments

About the author

चितवन पोष्ट