गृह » विपद् व्यवस्थापनको नयाँ कानुन, चन्दा, सहयोग उठाए जेल र जरिवाना 
प्रमुख समाचार

विपद् व्यवस्थापनको नयाँ कानुन, चन्दा, सहयोग उठाए जेल र जरिवाना 

ljkb Joj:yfkg 5nkmn lrtjgsf] e/tk'/df cfOtaf/ a;]sf] lhNnf ljkb Joj:yfkg ;ldltsf] ljkb hf]lvd Go"lgs/0f;DaGwL cGt/lqmof sfo{qmddf ;xefuL :yfgLo txsf k|d'vnufot bnsf k|ltlglwx? . t:jL/ M gf/fo0f 9'+ufgf, /Tggu/-lrtjg_, /f;;

दिपेन्द्र अधिकारी
भरतपुर । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ कानुन आएको छ ।
विसं २०३९ मा बनेको ऐनलाई विस्थापित गर्दै २०७४ मा पुनः समयसापेक्ष अर्को ऐन ल्याइएको हो । यस ऐनमा यसअघि गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा हुने केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन समिति हटाइ प्राधिकरणको व्यवस्था गरेको छ । यस ऐनमा सुरक्षा निकायको कामसमेत स्पष्ट पारिएको छ । राहत वितरणको मापदण्डसमेत समावेश गरिएको छ । नयाँ ऐन र यसको कार्यान्वयनको विषयमा आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा सरोकारवालाबीच छलफल भएको छ ।
जेल र जरिवाना
ऐनमा उल्लेख भए अनुसार कसैले विपद्को घटना हुन सक्ने गरी लापरवाही गरेमा वा त्यस्ता घटना गराउन प्रत्यक्ष संलग्न रहेमा पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुई वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ ।
अफवाह फैलाइ सार्वजनिकरुपमा त्रास फैलाएमा, अनुमति लिई वा नलिई विपद्का नाममा चन्दा, राहत वा सहयोग संकलन गरेमा, आफूखुसी वितरण गरेमा वा व्यक्तिगत लाभमा प्रयोग गरेमा सजायको व्यवस्था छ । विपद्को समयमा अप्राकृतिकरुपमा बजार मूल्य वृद्धि गरेमा, कृत्रिम अभाव सृजना गरेमा वा गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाको कारोबार गरेमा एक लाख जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ ।
राहत वितरणका लागि अख्तियारी प्राप्त निकायले पनि आदेश वा निर्देशन पालना नगरेमा, राहत वितरणमा अवरोध वा दुरुपयोग गरेमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था रहेको छ । विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणाका लागि नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी त्यस्तो क्षेत्रको सिमाना र अवधि तोकी क्षेत्र घोषणा गर्न सक्छ ।
संघीय संरचना अनुसार काम
संघीय संरचना अनुसार नै अब विपद् व्यवस्थापनको काम हुने भएको छ । विपद् व्यवस्थापन ऐन–२०७४ मा उल्लेख भए अनुसार केन्द्र ,प्रदेश र स्थानीय तहका प्रमुखहरुको संयोजकत्वमा समिति निर्माण हुनेछ ।
चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले स्थानीय तहलाई जिम्मेवार निकाय बनाउन यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । ऐन पास भएसँगै विपद् व्यवस्थापन समिति पहिलाको भन्दा शक्तिशाली भएको बताइएको छ । त्यस्तै विपद् व्यवस्थापनको लागि विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण निर्माण गर्ने अवधारणा लिइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आइतबार यस विषयमा स्थानीय निकायका प्रमुख, राजनीतिक दलका प्रमुख, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयका प्रमुखलाई यस विषयमा जानकारी गराएको छ ।
जिल्लाको पहाडी क्षेत्र पहिरोको जोखिममा रहेको र तल्लो क्षेत्रका विभिन्न ठाउँ बाढीको उच्च जोखिममा रहेकाले जोखिम घटाउन पूर्व तयारी थालिएको चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा विपद् व्यवस्थापन समिति चितवनका संयोजक नारायणप्रसाद भट्टले जानकारी दिए ।

Comments

About the author

चितवन पोष्ट